Projekt „Rozumiem, więc akceptuję”

Program Erasmus +
Nr projektu 2021-2-PL01-KA152-YOU-000040964
Okres realizacji – 01.03.2022-31.12.2023

Projekt „Rozumiem, więc akceptuję” promuje pozaformalną i nieformalną mobilność edukacyjną oraz aktywne uczestnictwo wśród osób młodych. Uczestnicy będą zdobywać umiejętności, rozwijać wartości, kształtować kompetencje kluczowe poprzez działania praktyczne.

Projekt kładzie nacisk na współpracę, jakość i włączenie uczestników z mniejszymi szansami. Nieocenioną wartością jest podejmowanie działań, które nauczą uczestników projektu współpracy w grupie, rozwiną kompetencje społeczne. Udział w projekcie pozwoli jego uczestnikom, zarówno młodym ludziom jak i osobom towarzyszącym, zrozumieć zasady demokracji, różnorodności kulturowej, a także wpłynie na rozwój zainteresowań. Korzyści wyniesione z udziału w projekcie zaprocentują podczas pobytu w szkole jak i w przyszłości podczas wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy.

Celem projektu „Rozumiem, wiec akceptuję” jest kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na drugiego człowieka wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej, oraz:

  • kształtowanie postaw w zakresie tematu tolerancji, akceptacji wśród młodzieży polskiej i ukraińskiej,
  • wzmocnienie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji interpersonalnej,
  • poznanie kultury sąsiedniego kraju
  • przełamanie barier komunikacyjnych,
  • przełamanie stereotypów dotyczących Polski i Ukrainy
  • wzrost pewności siebie uczestników projektu i co za tym idzie rozwój osobisty,

Głównym tematem projektu jest tolerancja i zrozumienie odmienności, które prowadzi do akceptacji.